Picture Information
Home >> News >> Research progress

The Third Academic Committee was found by CPRC

in order to regulate application of scientific research projects, create active academic atmosphere, enhance scientific research level, the Third Units Academic Committee was found in January 2011 by CPRC
Committee are as follows:
Chairman:Li Rongxing
Vice chairman: Wang Yingping, Li Fangdong, Du Hongyan
Members: Wang Baoping, Chang Delong, Fu Dali, Qiao Jie, Huang Wenhao, Li Xiangkuan, Sun Zhiqiang, Ye Jinshan, and Pang Hui